Jednotka požární ochrany II

FunkceSTDTMPVPŘO
Petr Nejman velitel jednotky B,C
Luboš Pfeiffer velitel družstva B,C
Petr Streubel velitel družstva B,C
Pavel Streubel velitel družstva B,C
Radomír Ságner hasič B
Josef Záliš velitel družstva B
Jakub Vítek velitel družstva B,C
Jiří Rudolf hasič B,C
Martin Teichman hasič B
Jiří Semerák hasič B
Patrik Hepnar hasič -
Aleš Prokop hasič B

ST = strojník, DT = nositel dýchací techniky, MP = práce s motorovou pilou, VP = práce ve výškách, ŘO = skupina řidičského oprávnění

Jednotka požární ochrany města Červený Kostelec

Město Červený Kostelec s účinností od 1.6.2005 zřizuje rozhodnutím rady města 2.8. ze dne 21.9.2005 na základě ustanovení § 29 odst.1 písm. a) a § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:

jednotku požární ochrany kategorie JPO II Červený Kostelec

Předmět činnosti

Základní úkoly JPO II:

 • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků;
 • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech;
 • spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů;
 • plní úkoly na úseku civilní ochrany obyvatelstva;
 • plní základní úkoly jednotek PO zakotvené v zákoně o požární ochraně.

JPO II vykonává činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Činnost vykonávaná JPO II je hrazena z prostředků města.

Početní stav JPO II

JPO II tvoří 3 požární družstva, která jsou složena z členů SDH na území města takto:

 • družstvo z členů SDH Červený Kostelec – město
 • družstvo z členů SDH Červený Kostelec – Stolín
 • družstvo z členů SDH Červený Kostelec – Lhota

Celkový početní stav je 28 členů JPO II.

Velení v JPO II

 1. a) Velitele JPO II jmenuje a odvolává po projednání s HZS kraje starosta města.
 2. b) Velitel JPO II zodpovídá za připravenost jednotky k plnění stanovených úkolů a dále odpovídá za veškerou činnost jemu podřízené jednotky.
 3. c) Členové JPO II jsou při činnosti v jednotce podřízeni veliteli JPO II.
 4. d) Velitel JPO II spolupracuje s veliteli JPO V na území města, navrhuje a projednává koordinaci vybavení jednotek a jejich výcviku.
 5. e) Podmínky pro výkon funkce velitele JPO II jsou specifikovány zákonem o požární ochraně a vyhláškou MV ČR č. 247/2001 Sb. Specifikace dalších podmínek mohou být dohodnuty s městským úřadem v Dodatku k dohodě o členství v JPO II ve spojení se jmenováním velitelem JPO II.

Majetek a vybavení JPO

K zajištění úkolů užívá JPO majetek města, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení JPO může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO pokud byly určeny k používání v požární ochraně Ministerstvem vnitra ČR.

Vymezení působnosti

Své základní úkoly plní JPO především na území města. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí Hasičského záchranného sboru kraje.

Členství v JPO

Členové JPO musí být starší než 18 let a splňovat podmínky stanovené příslušnými právními předpisy.

Činnost v JPO II se vykonává na základě dohody o členství v JPO II uzavřené mezi uchazečem o členství v JPO II a městem.