Historie sboru - rok 2005

Zpráva starosty sboru

Vážení bratři a sestry hasiči, mládeži, hosté,

Opět rok utekl a my jsme se sešli na dnešní Valné hromadě sboru, abychom zhodnotili rok uplynulý. Než přikročíme k hodnocení naší činnosti, podívejme se nejprve krátce na významné události ve světě a u nás doma.

Při loňské Valné hromadě jsme si připomněli následky přírodního neštěstí, které se stalo v jihovýchodní Asii. Tehdy ještě nebyly známy počty obětí ničivých vln tsunami. Až po měsících nekonečného pátrání byly výsledky oznámeny, neštěstí si vyžádalo okolo 232 000 obětí. Jako by toho nebylo málo, na opačném konci zeměkoule se připomněl hurikán Katrina, který zasáhl stát Missisipi. Přestože si nevyžádal tolik obětí, jeho následky byly i tak katastrofální. I tady se potvrdilo nezastupitelné místo záchranářů ve společnosti. Do dneška bojují na Slovensku s odstraňováním rozsáhlých škod po větrné smršti z roku 2004, pomoc nabídli i hasiči z naší republiky. Přírodní katastrofy se budou vyskytovat neustále, budou více či méně ničivé, proto musí být záchranáři na celém světě připraveni bojovat o životy a majetek lidí. Naší republice se v loňském roce živelné pohromy většího rozsahu vyhýbaly, ale i tak na mnoha místech škodil vítr nebo vzedmutá voda a záchranáři spolu s hasiči měli plné ruce práce. Nakonec největší bouře se uskutečňovaly pouze v naší politické sféře a ty trvají dodnes. Významnou společenskou mezinárodní událostí loňského roku bylo připomenutí si 60. výročí ukončení 2. světové války, nejhorší války, která postihla téměř celý svět.

A nyní již k naší činnosti. Na počátku loňského roku, ještě v zimních měsících, se uskutečnila mnohá školení. Jedno z nich, školení řidičů celého okrsku, se uskutečnilo v naší zbrojnici. Školení vedl p. Vít a bylo zakončeno splněním testů všemi zúčastněnými. V únoru se ve Stolíně uskutečnila okrsková schůze, které se zúčastnila 4- členná delegace našeho sboru. Na této schůzi jsme převzali pohár za 2. místo v soutěži aktivit všech sborů našeho okrsku. Hodnotí se nejen sportovní činnost, ale i společenské akce, školení, prevence či propagace požární ochrany. První sobotu v březnu jsme se zúčastnili spolu se stolínský hasiči tradičního společenského plesu hasičů, který pořádají hasiči z Havlovic. Příjemný večer, dobrá zábava, vyhlášená kuchyně. Vyvrcholením této společenské akce je vždy soutěž družstev složených z přítomných sborů v netradičních disciplínách. Opět se nám podařilo tuto soutěž vyhrát a především zásluhou finišmana Patrika Hepnara, který ve finálové disciplíně pojídání jitrnice na čas porazil svého kolegu, jsme měli plný stůl zabijačkových dobrot. V březnu jsme dále uspořádali turnaj ve stolním tenise. Přestože jsme poslali pozvánku všem sborům okrsku a osobně jsme zvali mnohé známé, účast byla velmi slabá, vypadalo to na náš sborový turnaj. Po zvážení této situace jsme se rozhodli již dále nepořádat jarní turnaj a budeme se soustředit na tradiční podzimní turnaj „O pohár starosty SDH“. Po celý měsíc březen a duben jsme uklízeli ve zbrojnici a skladech, br. Pinkava Zdeněk st. započal generální opravu naší PS 12 s cílem upravit ji podle přání našeho soutěžícího družstva tak, aby byla více konkurenceschopná při soutěžích stříkačkám ostatních družstev.

Významná událost nás čekala na počátku května. Jak jsem se na začátku své zprávy zmínil, celý svět si připomínal 60. výročí ukončení 2. světové války. Delegace našeho sboru přijala pozvání od partnerského sboru ve Stolci na oslavy nejen ukončení války, ale i 60. výročí založení jejich sboru. Oslav společně s námi se zúčastnil i starosta našeho města p. Mědílek Petr. K této slavnostní události jsme nechali zhotovit pro naše přátele skleněnou, broušenou vázu s vyleptaným věnováním a znakem hasičů. Oslavy se uskutečnily přímo ve Stolci. Nejprve se konala v místním kostele mše za všechny hasiče, program pokračoval před školou kulturním programem malých hasičů, předáváním vyznamenání zasloužilým hasičům a zdravicemi přítomných zástupců sborů. Kromě nás byli přítomni i hasiči z Německa. Celé odpoledne bylo zakončeno pohoštěním a večerní taneční zábavou. Na rozdíl od domácích jsme druhý den museli do práce, takže se posezení moc neprotáhlo.

Další významnou akcí loňského roku bylo uspořádání hasičské soutěže při příležitosti Setkání Kostelců v Kostelci. Pravidla soutěže i její organizační zajištění jsme připravovali měsíc dopředu. Do samotné soutěže se přihlásilo 8 družstev mužů společně s naším domácím, ale ve skutečnosti jsme museli zareagovat na zájem žen, které si chtěli také zasoutěžit a přijely doprovodit své kolegy či partnery. Operativně jsme zajistili další ceny a diplomy a rozšířili soutěž o kategorii žen s tím, že nastoupily i naše mladé členky. Soutěžilo se v útoku s vodou dodávanou z cisterny obohacenou lanovou překážkou a netradičním startem. V kategorii žen vyhrály naše slečny před Kostelcem u Jihlavy a Kostelcem nad Ohří. V mužské kategorii vyhrálo družstvo z Kostelce na Hané, před Kostelcem nad Labem a Kostelcem nad Orlicí. Soutěž byla zajištěna bohatým pohoštěním s možností oběda zúčastněných. Bohužel zájem občanů našeho města byl minimální.

V průběhu letních měsíců jsme se zaměřili na přípravu k podzimním soutěžím, protože nově upravená PS 12 byla připravena a postupně se vychytávaly drobné technické problémy. Mnoho našich členů se zapojilo do brigád, které probíhaly na naší chatě na horách nebo ve zbrojnici, odkud jsme převáželi dříve získané palivové dříví do nových skladovacích prostor v Horním Kostelci. Konečně se nám podařilo vyklidit prostory zbrojnice. V rámci spolupráce s hasiči z Radvanic jsme vyslali soutěžní družstvo na jejich soutěž v tradičních i méně tradičních hasičských disciplínách. Po roce se znovu podařilo tuto soutěž vyhrát.

Podzimní měsíce, především září, jsou ve znamení soutěží. Zapojují se nejen muži, ale i dívky a senioři. Chuť dokázat si, že něco umím, i potřeba pohybu opět vítězily. Probíhaly další brigády na horách, kde se nám naskytla možnost získání dřeva na topení pro naši chatu.

V průběhu těchto podzimních měsíců se několikrát sešel výbor našeho sboru, aby reagoval na připomínky některých členů o špatné komunikaci mezi nimi a velitelem, na připomínky k práci velitele a jeho vystupování. Výbor se rozhodl požádat Valnou hromadu, aby na svém mimořádném jednání mohli všichni členové vyjádřit své stanovisko formou hlasování. Na základě výsledků hlasování byl do funkce velitele sboru zvolen br. Nejman Petr. Na tomto místě mé zprávy je vhodné poděkovat minulému veliteli Zdeňkovi Pinkavovi za jeho několikaletou práci ve své funkci. I když svoji funkci musel uvolnit, aniž by pořídil zrealizoval své představy , zaslouží si dík za svůj přínos. Ostatně poděkování patří všem, kteří dobrovolně ve svém čase pro svůj sbor pracují, i když se jim někdy více a někdy méně daří.

V listopadu jsme uspořádali turnaj ve stolním tenise „O pohár starosty SDH“. Tentokrát na naše pozvání zareagovali nejen naši polští přátelé, z nichž Bucharski Janusz přijel obhajovat pohár, ale i kamarádi z Horního Kostelce a Stolína. Zahrát mimo soutěž si přišli i 2 milovníci tohoto sportu z našeho města. Celkem během turnaje bylo odehráno 57 zápasů dvojic a pohár do ročního opatrování si odnesl Škoda Jiří z SDH Horní Kostelec.

Na závěr roku jsme svolali pracovní valnou hromadu, na které jsme doplnili nebo přesunuli jména členů nového výboru a tento nechali schválit. V současné době pracuje výbor v tomto složení:

  • Ságner Radomír - starosta
  • Záliš Josef - náměstek
  • Nejman Petr - velitel
  • Novák Pavel - vedoucí mládeže
  • Grim Jiří - hospodář
  • Nývlt Miloš - správce chaty
  • Pinkava Zdeněk st. - člen

Vyměněna byla revizní komise k současnému složení Karásek Tomáš, Nývlt Michal a Pinkava Ladislav st.

Na závěr mé zprávy několik čísel o časovém zapojení členů do činnosti sboru. Celkem jsme za rok 2005 odpracovali 2833 brigádnických hodin, z toho ve zbrojnici 328 hodin, s mládeží 720 hodin a na naší chatě 1786 hodin.

Úplným závěrem Vám všem přítomným přeji do letošního roku hodně zdraví, klidu a pohody v osobním životě a našemu sboru více aktivních členů a mnoho úspěchů a radosti z práce.