Historie sboru - rok 2006

Výroční zpráva 2006

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté,

po roce se znovu scházíme na naší Valné hromadě, abychom zhodnotili uplynulý rok 2006 po stránce splnění úkolů, které jsme si před sebou vytyčili. Jedním ze základních bodů našeho ročního plánu bylo dále rozvíjet naši spolupráci s partnerskými sbory. Jak se nám dařilo v této oblasti?

Nejdéle trvající partnerství má náš sbor s kolegy ze švýcarského Küsnachtu. Naše spolupráce spočívala ve vzájemných návštěvách, předávání si zkušeností, získali jsme dopravní vozidlo. Později se naše aktivity omezily, protože nové vedení města Küsnacht již spolupráci tolik nepřálo. Přesto jsme v kontaktu zůstali. V loňském roce se podařilo tyto dříve navázané vztahy obnovit. Přijali jsme pozvání na oslavy 75 let činnosti jejich sboru. Spolu s delegací města vedenou starostou p. Mědílkem jsme strávili 2 dny u našich přátel a byl pro nás připraven zajímavý program včetně samotných oslav. V rámci programu jsme si prohlédli hasičskou techniku, zásah hasičů při dopravní nehodě a při hašení požáru. Oslavy zakončila slavnostní schůze, na které jsme předali hasičům broušenou vázu a další pozornosti. Nejvýznamnější z našeho pohledu bylo navázání kontaktů na současné vedení města a sboru samotného a příslib partnerů, že se rádi přijedou podívat do Kostelce.

Dalším naším partnerským sborem jsou radvaničtí hasiči. S nimi udržujeme kontakty již mnoho let a je-li potřeba, rádi si pomůžeme. Od začátku naší spolupráce od nich čerpáme zkušenosti v práci s mládeží. I oni letos slavili významné výročí a my jsme byli pozváni. Navštívili jsme Radvanice při příležitosti oslav 130 let založení jejich sboru. Nejprve jsme položili květinu na hrob Jardy Paťavy, bývalého velitele, který byl jedním ze zakladatelů naší spolupráce. Poté jsme shlédli ukázky práce malých hasičů i činnosti těch dospělých, zavzpomínali jsme na společné akce. Moc jsme přáli místním hasičům novou cisternu, která jim byla předána při příležitosti oslav. No, snad se taky dočkáme.

Již 3 roky trvá naše spolupráce s hasiči ze Stolce. I ta se dobře rozvíjí. V loňském roce jsme navštívili partnery při jejich Valné hromadě. Delegace polských partnerů nás navštívila v době konání folklórního festivalu a shlédla celý sobotní program. Vystoupení souborů se jim líbilo a určitě přijedou letos znovu. Družstvo hasičů ze Stolce přijelo reprezentovat na Stolínskou zatáčku a spolu s našimi hasiči se spojili do družstva, které skončilo na 7. místě. Polští přátelé jsou pravidelnými účastníky turnaje ve stolním tenise, letos se ale nemohli zúčastnit z důvodu jejich svátků.

Dobré sousedské vztahy máme ještě s Havlovicemi, kam každý rok jezdíme na společné setkání hasičů při dobrém jídle a tanci. I loni jsme zaplnili autobus a spolu s dalšími hasiči Lhoty a Stolína jsme prožili příjemný večer. V Havlovicích jsme se zúčastnili i hasičské soutěže, kde nás reprezentovaly družstva mužů i žen.

Tolik výčet našich aktivit v oblasti naší reprezentace v zahraničí a u českých přátel. Myslím si, že i vztahy mezi námi červenokosteleckými hasiči a členy sborů v rámci našeho okrsku jsou korektní a na dobré úrovni.

Ve svém celoročním plánu na rok 2006 jsme měli uspořádání 2 společenských akcí pro naše členy. První se uskutečnila na naší chatě na horách. Setkání členů sboru, kteří mají zásluhy na výstavbě našeho rekreačního zařízení, bylo příležitostí ke vzpomínkám a popovídání. Pohoštění pro účastníky, pečené maso, připravil Pepa Záliš. Druhé setkání se uskutečnilo v listopadu v naší zbrojnici a sešli se členové výjezdového družstva spolu se soutěžícími členy. Opět pohoštění zajistil br. Záliš, ale tentokrát mu počasí nepřálo, protože akce byla pořádána v jedinou sobotu, kdy byla venku zima a sněžilo.

Jedinou sportovní akcí byl turnaj ve stolním tenisu, který pořádáme již mnoho let. Pravidelně se účastní zástupci sborů Lhoty, Stolína a Horního Kostelce, loni bohužel nemohli přijet polští kamarádi. Přesto se turnaje zúčastnilo 15 hráčů a hrálo se celou sobotu na 3 nově zakoupených stolech. Nejstarším účastníkem byl Otta Středa ze Stolína, který nás překvapil vlastní oslavnou básní na tento turnaj.

Náš sbor uspořádal hasičskou soutěž podle cvičebního řádu pro sbory našeho okrsku. Bohužel i přes naši přípravu akce nenašla velký zájem u sborů a zúčastnily se pouze 4 sbory.

V průběhu loňského roku jsme museli řešit i nepříjemné věci, jakou bylo úmrtí člena sboru Pepy Hůlka. Sbor jeho náhlým odchodem ztratil nejen kamaráda, ale také osobu zajišťující každé pondělí obsluhu a pohoštění nás přítomných. Celé 3 měsíce jsme hledali dobrovolníka z řad našich členů o tuto práci, pohoštění a obsluhu zajišťoval pokaždé někdo jiný, ale dále už to tak řešit nešlo. V té chvíli nás zachránila naše členka Božena Karásková, která tuto službu převzala a vzorně se o nás stará doposud.

Rok 2006 byl rokem voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu a komunálních voleb. Jako vždy jsme zajišťovali prostory pro volební okrsek, tj. topení, úklid a možnost občerstvení.

Na závěr roku 2006 jsme se rozhodli uspořádat akci, se kterou jsme doposud neměli žádné zkušenosti. Zajistili jsme přítomnost Mikuláše a jeho družiny, rozeslali jsme plakáty po sídlišti a pro děti a jejich doprovod jsme připravili sportovní odpoledne s možností občerstvení. Přípravy byly náročnější, především vymyslet soutěžní disciplíny, nakoupit ceny, vytisknou speciální diplomy, zajistit občerstvení. Když bylo vše připraveno, záleželo už jenom na zájmu dětí a rodičů. A přišli. Na 50 dětí a rodičů se u nás pobavilo a nakonec přišel i Mikuláš se 3 anděli a čertem. Moc se akce líbila a určitě ji uspořádáme i letos.

Po celý rok probíhala úprava prostor naší zbrojnice. Dílna je zateplena a vyhřívána, prostory skládku se změnili na kancelář a jsou také vyhřívány, ve společenské místnosti byly opraveny malby, dle potřeby se uklízelo. Pracovalo se hodně na naší chatě. Nejvýznamnější úpravy proběhly v podkrovních prostorách, které byly zatepleny a přeměněny na skald a prostory pro správce a sociální zařízení, je vybudována sušárna, stojan pro lyže aj. Hodně hodin bylo odpracováno na zabezpečení chaty dřevem na topení. Naše pronajaté prostory v Horním Kostelci jsou plné a dříví je nařezáno a rozštípáno. Pro malý zájem ze strany členů již v dalších letech nebudeme zajišťovat dřevo vlastními silami.

Tím končí stručný přehled našich aktivit po stránce společenské, další aktivity přednesou velitel, náměstek a vedoucí mládeže.

Závěrem mé zprávy mi dovolte popřát Vám všem zde přítomným i vašim rodinám hodně zdraví, klidu a pohody po celý rok 2007. Našemu sboru přeji více aktivních členů, kteří pomohou realizovat naše plány a akce.