Historie sboru - rok 2011

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Červeném Kostelci za rok 2011

Rok 2011 jsme zahájili 14. ledna naší valnou hromadou za účasti zástupce OSH, zástupců města a partnerských sborů včetně 6- ti členné delegace přátel z polského Stolce. Kromě přečtených zpráv vedení sboru jsme v diskusi zaznamenali zásadní informace o možném vylepšení naší výjezdové techniky získáním cisterny s přispěním dotace EU, kterou přednesl starosta města p. Mědílek Petr. Tato nová cisterna by byla získána na základě projektu připravovaného odbornými týmy královéhradeckého kraje a polské strany.

Následně jsme na počátku února navštívili výroční schůzi našich polských přátel ve Stolci. Byli jsme seznámení s jejich celoroční činností, možnostmi financování i technickým vybavením. Následovalo tradiční posezení s pohoštěním a zábavou. Spolupráce s polskými přáteli se nám dlouhodobě daří. Co se nám stále nedaří je udržení kontaktů s partnery za švýcarského Küsnachtu. V současném vedení hasičů Küsnachtu jsou noví a mladí lidé, kteří o našem sboru mnoho nevědí a význam vzájemného poznávání se a předávání si zkušeností z činnosti nemají zažitý. Přesto alespoň přes kontakty vedení obou měst si poskytujeme potřebné informace a pozdravy. Doufáme ve zlepšení situace v roce 2012, kdy je plánována návštěva pracovní skupiny našeho města v Küsnachtu, ve které bude mít náš sbor zastoupení.

V polovině dubna se uskutečnila první konkrétní akce připravovaného česko – polského projektu. Zúčastnili jsme se společného školení hasičských jednotek, které uspořádali polští partneři Klodska v rámci Projektu spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích ( plný název projektu). Toto školení bylo v městečku Polanica – Zdrój za účasti 11 českých sborů, které se projektu zúčastnily. Zde byla představena řada hasičské techniky určená polským hasičům a předány informace o technice určené českým sborům (Tatra).

V rámci propagace hasičské činnosti jsme v dubnu uspořádali besedu pro studenty Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky - obor veřejnosprávní činnosti. Témata besedy byla zaměřena na obecnou organizaci hasičského systému v ČR, organizaci našeho sboru a jeho úkoly a technické vybavení a následně i formy spolupráce s orgány veřejné správy. Další formou prezentace našeho sboru byla organizační pomoc při pořádání velikonočního setkání dětí a učitelů domovů, stacionářů a speciálních škol, které se jako v minulých letech konalo v sokolovně.

V dubnu jsme se ještě zúčastnili a organizačně se podíleli na pořádání cvičení zdravotnických záchranářských týmů Rozkoš Rescue, které se konalo po 3 dny v kempu u přehrady Rozkoš. Za krásného a slunného počasí naši členové předvedly své schopnosti při poskytování odborné pomoci záchranným týmům z ČR a Slovenska při simulovaných dopravních nehodách.

Tak jsme se skutečně dočkali. V sobotu 7. května se na Masarykově náměstí v Náchodě uskutečnilo slavnostní předání hasičských cisteren a další techniky v rámci dříve zmiňovaného projektu za přítomnosti hejtmana královéhradeckého kraje, starosty Náchoda, přítomných senátorů, vedení hasičského sdružení ČR a představitelů hasičského sdružení polské strany. Představeno a předáno bylo 11 hasičských cisteren značky TATRA a spolu s nimi byly představeny i zásahové vozy polských přátel.

V červnu jsme organizačně pomáhali pořadatelům cyklistických silničních závodů Specialized Sudety tour zajištěním průjezdu křižovatkami v Horním Kostelci a hlavní křižovatky u Černého koně. Úkolem 3 hlídek bylo usměrňovat dopravu na křižovatkách tak, aby nedošlo k ohrožení cyklistů samotných, ale i dalších účastníků silničního provozu.

V tomto měsíci se dále uskutečnilo první mezinárodní společné cvičení hasičských jednotek pořádané v rámci projektu. Místem konání bylo opět město Polanica – Zdrój a blízké okolí a naše jednotka plnila společný úkol s polskými kolegy z Tarnowa. Celá akce začala společným přejezdem hranic v Náchodě a za doprovodu Policie přemístěním se na místo simulované hromadné dopravní nehody autobusu, cisterny převážející nebezpečnou látku a několika osobních vozů. Překvapivě nebyly problémy se vzájemným dorozumíváním se na konkrétních úkolech, což bylo jedním z hlavních a sledovaných úkolů.

Na konci měsíce června jsme v rámci akce setkání Kostelců v Kostelci, které se konalo v našem městě, uspořádali hasičskou soutěž pro přítomných 12 družstev mužů i žen z Kostelců celé republiky. Soutěžilo se v požárním útoku s netradičním startem i samotným vedením útoku. Soutěž se vydařila a soutěžní družstva ocenila originalitu pravidel i zázemí, které jsme jim i divákům nabídli.

Další slavností událost se uskutečnila koncem léta (srpnový den), kdy si naše město jako mezizastávku vybrala „Propagační jízda SHČMS“ v čele s historickým hasičským vozem Praga. Tato akce se konala při příležitosti výročí konání největší výstavy hasičské techniky PYROCAR 2011. Při této příležitosti byly starostou města a starostou sboru připevněny pamětní stuhy na hasičskou zástavu veliteli jízdy, starostovi KSH Jiřímu Orsákovi.

V neděli 28. srpna vyjela naše nová cisterna znovu přes hranice do Polska, aby se s posádkou zúčastnila slavnostního předávání nové hasičské techniky, které zorganizovali tentokrát polští přátelé na náměstí v Kladsku za přítomnosti nejvyšších představitelů obou regionů.

Na počátku září česká strana zapojená v projektu připravila druhé společné cvičení hasičských jednotek, zaměřené na součinnost hasičů při ochraně majetku a životů při povodni. Opět se představila nová hasičská technika obou stran. Toto cvičení se konalo na Broumovsku a z našeho sboru se jej zúčastnilo 7 hasičů, kteří plnili svěřené úkoly spolu s hasiči polského Tarnowa.

V sobotu 10. září jsme uspořádali tradiční hasičskou soutěž „ O pohár starosty Červeného Kostelce“. I přes slabší zájem ze strany soutěžních družstev, nezúčastnily se ani některé sbory našeho města, se soutěž po stránce organizační i přes selhání časomíry vydařila. Po následném úklidu sportoviště jsme společně s našimi rodinnými příslušníky poseděli před zbrojnicí. Během připraveného programu, při kterém soutěžily děti, ale i dospělí, jsme ochutnávali pečené selátko a byl čas i na popovídání si.

Týden nato jsme po několikátém odložení, způsobeném špatným počasím, konečně vyrazili na cyklistický výlet po okolí města. Účastníci zastoupeni všemi věkovými kategoriemi bezpečně zvládli naplánovaných 18 km jízdy s občerstvovací zastávkou ve Studnicích a společně jsme dojeli do cílové zastávky u restaurace na Broďáku. Odtud všichni po načerpání nových sil a delším odpočinku dojeli v pořádku domů.

Na konci října skupina našich členů spolu s rodinnými příslušníky vyjela do Radvanic na pozvání k oslavám 135 let činnosti místního sboru. Této akci předcházelo společné cvičení v Odolově, zaměřené na práci s dýchací technikou a ve výškách, kde byla dohodnuta naše účast v programu oslav ukázkou práce jednotky při vyprošťování zraněné osoby u dopravní nehody. Celý program oslav se přítomným líbil, především ukázky práce MH. Mnohé zařadíme i do připravovaného programu našich oslav v roce 2013.

Konec listopadu je tradičním termínem pořádání turnaje ve stolním tenise „O pohár starosty sboru“. Tento turnaj je pořádán pro hasiče i zájemce z řad veřejnosti. Loňského ročníku se zúčastnilo 14 hráčů a bylo odehráno mnoho zajímavých utkání. Vítězem turnaje a majitelem poháru se stal znovu Jozef Ligač, reprezentující SDH Lhota.

Poslední akcí roku 2011 byla návštěva Mikuláše a jeho družiny ve zbrojnici. Stejně jako v předcházejících letech vládla ve společenské místnosti příjemná atmosféra, která přecházela v pocity nejistoty a neklidu před očekávaným příchodem. V programu vystoupily děti s básničkami, Mikuláš s andělem rozdávali balíčky a čerti, ti nakonec neměli moc práce.

Po celý rok jsme sportovali, pravidelně každou středu jsme chodili do sportovní haly hrát kopanou, na podzim nás reprezentovalo družstvo na turnaji v kuželkách.

Chata "U sv. FLORIÁNA" Horní Malá Úpa

V roce 2011 probíhaly i mnohé akce spojené s naší chatou v Horní Malé Úpě, které organizačně zaměstnaly vedení našeho sboru. Za připomenutí stojí legislativní dořešení čištění odpadních vod, které po nedodržení smlouvy ze strany zhotovitele současného 3 – komorového septiku s pískovou filtracízakoupení pozemku pro parkoviště, řešení sociálek v poschodí, pravidelná údržba chaty i zajištění dřeva na topení. A nebyla to levná záležitost. Na tyto akce jsme z našeho účtu zaplatili částku přesahující 100000 Kč. Poděkování patří nejen správci chaty Pavlovi Mědílkovi, který v průběhu roku z převážné většiny zajišťuje ubytování na chatě a její údržbu, ale i našim členům, kteří vybudovali nové sociální zařízení v patře či odpracovali stovky hodin spojených se zajištěním bezproblémového pobytu návštěvníků naší chaty.

Činnost JPO II.

První měsíce každého roku bývají pro členy JPO II. příležitostí k účasti na školeních či odborných cvičeních, na kterých si teoreticky i prakticky zkouší své vědomosti a návyky v jednotlivých odbornostech. Již přes rok se skupina členů našeho sboru zaměřuje na výcvik práce ve výškách, činnosti z pohledu záchrany osob v těžko přístupných terénech a skalních městech potřebné.

První z těchto akcí se uskutečnila 25. února v obci Poniklá, která se nachází v západních Krkonoších. Zde je výcvikové středisko pro všechny zájemce o odbornost lezectví a práce ve výškách. Tohoto školení se zúčastnilo 8 členů z našeho sboru a Lhoty. Během dne prošli náročným výcvikem zaměřeným na všechny praktiky, potřebné k bezpečnému zajišťování této činnosti – znalosti uzlů, uvázání lana na kotvící body, sebejištění a jištění lezce před pádem, nouzové způsoby záchrany, použití vybavení, slanění, pohyb po laně, záchrana lezce či sestavení kladkostroje. Na závěr celodenního výcviku obdrželi všichni účastníci potvrzení odbornosti vykonávat tuto činnost.

V návaznosti na předchozí cvičení prošli někteří ze zúčastněných praktickým výcvikem lezectví na skalních stěnách v Novém městě nad Metují. Tato akce se uskutečnila 24. března.

Vzhledem k tomu, že naše jednotka získala novou cisternu TATRA, následovalo pro řidiče povinné školení a posléze i praktická výuka jízdy na továrním polygonu v Kopřivnici. Od převzetí vozu se pracovalo na odstranění některých závad, které se při zkušebních jízdách projevily. Nejzávažnější z nich byla nespolehlivost převodovky, kterou u nás řešili zástupci výrobce.

Další významnou změnou pro jednotku JPO II. bylo její zařazení do výjezdů k dopravním nehodám. Vybavení našich výjezdových aut je pro tuto činnost na velmi dobré úrovni, takže co chybělo pro úspěšné zařazení byla odborná způsobilost členů. Proto následovala povinná školení na HZS Hradec Králové, v Hořicích a Jaroměři. Dále jsme využili odborných znalostí našeho profesionálního záchranáře Jirky Škody, který zajistil několik praktických školení první pomoci u nás ve zbrojnici.

V letošním roce nastala i změna v operačním řízení, kdy po zrušení operačního střediska ve Velkém Poříčí přešly veškeré činnosti do Hradce Králové. Tato novinka přinesla mnohé pozitivní (finančně), ale také pro nás málo výhodný systém svolávání přes SMS běžného operátora se všemi prodlevami, ale i neznalost názvosloví místního prostředí ze strany operátora. Je to novinka a určitě se tyto nedostatky budou postupně odstraňovat.

Konečné vyhodnocení výjezdových aktivit naší JPO II. je následující:

Za rok 2011 jsme měli 71 výjezdů, z toho 40 na technickou pomoc, 14 požárů, 14 dopravních nehod a 3 výjezdy byly nepotvrzené (plané).

Činnost mladých hasičů SDH

Rok 2011 nezačal na úseku mládeže příliš povzbudivě. Družstvo mladších žáků, které mělo obhajovat 1. místo okresního kola hry Plamen z roku 2010, bylo rozpuštěno pro nedostatek dětí této kategorie. Mnozí totiž přešli do kategorie starších žáků a v mladších zůstalo pouze 5 dětí a to ještě navíc začátečníků. Přesto do soutěží nastupovali jako hlídky, aby pochytili základní informace a atmosféru soutěží. Jejich nejlepší výkon bylo 8. místo v Mezilesí.

Družstvo starších žáků mělo před sebou vyšší cíle. Začátek v Broumově se sice nevydařil, ale hned další soutěž v České Metuji znamenala 1. místo. V rámci hry Plamen se žáci účastnili i doplňkových soutěží výtvarných či literárních. Od dubna následovala řada soutěží – Rožnov, Běloves, Zahořany, Nízká Srbská, Bohdašín, Bezděkov, Bohuslavice, Jaroměř, Hronov, Žernov a Mezilesí. Výsledky jako na houpačce, ale přesto bezproblémový postup na okresní kolo. Na okresním kole se družstvu zrovna moc nedařilo, mnozí z žáků byli na školních akcích. Přesto družstvo vybojovalo celkové 6. místo.

Po celý rok 43 přihlášených družstev bojovalo nejen v jednotlivých soutěžích, ale i o významné poháry za celoroční činnost. Jedná se o Pohár OORM Náchod, Pohár aktivity a Pohár starosty OSH Náchod. A majiteli všech 3 pohárů za 1. místo se stalo družstvo našich mladých hasičů.

Práce s mladými hasiči kromě stovek hodin volného času dobrovolníků z řad hasičů a vedoucích stojí i nemálo finančních prostředků. Pro rok 2011 se podařilo na dotacích získat přes 30.000 Kč.

Zásluhu na dobré práci mladých hasičů mají vedoucí Josef Záliš, Jakub Vítek a Veronika Zezulková. Dík i dalším z řad hasičů.