Historie sboru - rok 2007

Výroční zpráva SDH Červený Kostelec za rok 2007

Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté,

Vítám Vás na Valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Červeném Kostelci v roce, kdy nás všechny čekají oslavy 135 let nepřetržité činnosti sboru. Tyto oslavy budou jedním z nejdůležitějších bodů našeho celoročního programu a jejich přípravou se neodkladně začneme zabývat v následujících týdnech a měsících. Kromě toho jsme si před sebe vytyčili i další organizačně náročné úkoly.

I na loňské Valné hromadě jsme si schválili celoroční plán činnosti, který také obsahoval zajímavé projekty a plány. Pojďme společně zhodnotit, jak se nám práce dařila.

Zavázali jsme se dále udržovat a rozvíjet naši spolupráci s partnerskými sbory doma i v zahraničí. Před 5 lety jsme podepsali dohodu o partnerství s našimi kolegy z polského Stolce a skutečně s nimi udržujeme nejširší spolupráci. Samozřejmostí je vzájemná účast na výročních schůzích, ale i přítomnost na sportovních a kulturních akcích. V loňském roce naši kamarádi přijali pozvání na sobotní program v rámci folklorního festivalu. O 17- ti člennou delegaci jsme se ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, které zajistilo volné vstupenky, postarali a doufám, že se hostům celý program líbil. Naše přátele jsme pozvali i na námi pořádanou hasičskou soutěž a turnaj ve stolním tenise, ale z důvodu služebních povinností výjezdových členů jejich sboru se těchto 2 akcí nemohli zúčastnit.

V loňském roce se neuskutečnilo přímé setkání s našimi partnery z Küsnachtu, přestože jsme doufali, že v ohlášené delegaci představitelů města, která Červený Kostelec navštívila, někteří z nich budou. Nakonec jsme měli možnost hovořit alespoň s vedoucím bezpečnostní sekce města Küsnachtu, který nám sdělil další změnu na postu velitele tamního sboru, takže námi domluvená materiální pomoc slíbená dnes již bývalým velitelem se prozatím neuskuteční. Na podzim jsme obdrželi smutnou zprávu o úmrtí bývalého velitele Beata Schneidera, který patřil ke garantům naší spolupráce. Jménem celého sboru jsme rodině zaslali kondolenci. Dnešního dne jsem dozvěděl další smutnou zprávu o úmrtí bývalého starosty města Frice Göringa, který spolu s manželkou Helgou byl u prvopočátků naší spolupráce s hasiči z Küchnastu.

S našimi přáteli z Radvanic jsme v neustálém kontaktu, setkáváme se při soutěžích, pokud je to možné, účastníme se jimi pořádného Memoriálu Jardy Paťavy, především pak čerpáme zkušenosti v práci s mládeží, které se manželé Burdychovi dlouhodobě věnují.

Dlouhodobě dobré vztahy máme s havlovickými hasiči, tradičně jsme se účastnili jimi pořádané hasičské taneční zábavy a v posledních letech i soutěže v hasičském sportu. Vloni jsme se taneční zábavy poprvé nezúčastnili, protože pořadatelé byli zahlceni nebývalým zájmem členů sborů z okolí a nastaly komplikace s dopravou účastníků. Přijali jsme osobní omluvu od hlavního pořadatele Jardy Kociána s příslibem nápravy v letošním roce. Bohužel jeho nečekané úmrtí ve věku 60 let už nám další spolupráci neumožní. Delegace našeho sboru se zúčastnila posledního rozloučení s ním na hřbitově v Úpici. Tato část mé výroční zprávy neměla za uplynulých 10 let tolik smutného podtextu, ale nemohu ještě nevzpomenout na nečekaný odchod našeho kamaráda Jardy Smoly ze Stolína. Všichni si zaslouží naši památku.

Pojďme k další naší činnosti. Po celé jaro jsme pracovali ve zbrojnici. Provedli jsme nátěr oken a opravu malby ve společenské místnosti. Společně s našimi mladými hasiči se vybudovala šatna pro členy výjezdové jednotky a dokončila se úprava kanceláře. Naše soutěžní družstvo připravovalo techniku na úspěšné zvládnutí maratónu očekávaných soutěží, připravovala se družstva mladých hasičů na soutěže v rámci hry Plamen. Začali jsme s pravidelným utužováním tělesné zdatnosti a od té doby pravidelně 1x týdně navštěvujeme sportovní halu. Na činnost mladých hasičů a našeho soutěžního družstva jsme získali pomocí dotací částku 10.000 ,-Kč, nemalá byla i pomoc našich sponzorů. Jako každoročně jsme na žádost pí. ředitelky Hartmanové ze Speciální školy organizačně pomohly přípravou sálu a následně úklidem při pořádání jejich pravidelného Velikonočního setkání dětí a pedagogů Speciálních škol a ústavů.

Od dubna výbor sboru společně s dalšími členy pracoval na přípravě akce, určené žákům škol města. Zkontaktovány byly všechny složky Integrovaného záchranného systému s nabídkou prezentace své činnosti. Do poslední chvíle se čekalo na vyjádření vedení Policie ČR, ale nakonec se této akce všichni zúčastnili. Představení se uskutečnilo poslední červnový týden.Před zraky zhruba 600 dětí se představili naši mladí hasiči s ukázkou své činnosti, následovala ukázka práce výjezdové jednotky našeho sboru a záchranné služby při dopravní nehodě se zraněním osoby. Svoji práci prezentovali profesionální hasiči z HZS Velké Poříčí ukázkou slaňování z plošiny. Následoval blok ukázek Policie, jak práci zásahové jednotky proti narušiteli v osobním autě, tak ukázku výcviku psa a práci pyrotechnika. Na závěr téměř tříhodinového programu následovala ukázka hasičské techniky v akci. Akce vskutku vydařená. Poděkování patří všem, kteří se do organizace programu zapojili včetně rodinných příslušníků.

V srpnu jsme zareagovali na písemnou žádost zástupce sdružení Asistence, které bylo založeno v roce 1995 zaměstnanci Jedličkova ústavu v Praze a studenty škol se zaměřením na aktivní uplatnění absolventů škol v pomoci tělesně postiženým občanům. Na jejich prosbu jsme zapůjčili naše dopravní vozidlo i s řidičem pro celodenní výlet pro lidi odkázané na vozíček k výletu na Kuks a do ZOO. Tuto pomoc poskytly i další hasičské sbory v okolí, které měly k dispozici vhodnou techniku.

V září jsme pořádali po mnoha letech hasičskou soutěž. Druhým rokem se naše soutěžní družstvo účastnilo cyklu hasičských soutěží v rámci Primátorské ligy a za úspěšné vystoupení v roce 2006 jsme získali možnost být pořadateli jedné ze soutěží. Přípravám této soutěže jsme věnovali mnoho času, potřeba bylo hodně pomocných rukou při přípravách i při soutěži samotné. Kdo chtěl pomoci, byl vítán. Na druhou sobotu v září bylo vše organizačně připraveno, soutěžní družstva mužů i žen trénovala, přihlášeno bylo přes 20 družstev. A ráno lilo a lilo. Po celé dopoledne jsme v dešti připravovali soutěžní plochu, časomíru i techniku. Nakonec se počasí umoudřilo natolik, že všechna družstva mohla uskutečnit své útoky. První ročník nepřilákal mnoho diváků, ale přesto byl zisk z této akce slušný. Je na místě znovu poděkovat všem organizátorům, ale i sponzorům akce, kteří přispěli finančně či cenami, starostovi města za kolekci pohárů pro nejlepší družstva mužů, MKS za zapůjčení ozvučení a techniky, hasičům z Horní Radechové za zapůjčení stanů a všem dalším nejmenovaným.

V listopadu jsme uspořádali tradiční turnaj ve stolním tenise. Na poslední chvíli se omluvili přátelé ze Stolce, a tak již předem odpadla kosteleckým hráčům konkurence. Přesto do zbrojnice přišlo 14 zájemců o tento sport a do pozdních odpoledních hodin sváděli mnohdy kvalitní zápasy ve dvouhře i následně ve čtyřhře. Vítěz turnaje si na rok odnesl pohár starosty sboru, zúčastnili se hasiči Stolína, Lhoty a Horního Kostelce.

Ještě v listopadu výbor sboru připravil pro aktivní členy sboru a jejich rodinné příslušníky společenské posezení s připravenou drobnou večeří, občerstvením a živou hudbou, kdy jsme po delší době přemluvili Rudu Vogela, aby nám zahrál k tanci. Sešlo se nás kolem 50 účastníků a poseděli jsme hezky do půlnoci.

Poslední akcí loňského roku bylo opětovné setkání dětí našich členů i veřejnosti s Mikulášem a jeho družinou. Pro děti naši mladí hasiči připravili 7 soutěžních disciplín, aby to čekání nebylo moc dlouhé. V 18 hodin přišel sám velký Mikuláš. Nejprve čert podráždil nervičky některých malých čekatelů, ale nakonec to setkání proběhlo v pěkné atmosféře, byly slyšet básničky zásluhou ozvučení místnosti a kolem 30 dětí po dvaceti minutách se s Mikulášem rozloučilo. Pro jejich doprovod i pro děti samotné bylo připraveno občerstvení.

Tak takový byl rok 2007. Myslím si, že se za své loňské aktivity určitě nemusíme stydět. Opět jsme si pomyslnou laťku navýšili a i letos se musíme od začátku roku pustit do další práce. A to jsem se ve své zprávě ani nezmínil o naší chatě na horách, protože i její údržba, zajištění dřeva na topení a zajištění pohodlí pro návštěvníky si v průběhu roku vyžádalo mnoho času a úsilí zainteresovaných členů.

Co si přát pro letošní rok? Aby se nám práce dařila a zapojili se i ti, kteří doposud považují zaplacení členského příspěvku za dostačující, aby naše soutěžní družstva dobře reprezentovala sbor, aby se nám dařilo plnit úkoly spojené s výjezdy k událostem. Všem přítomným i rodinným příslušníkům přeji po celý rok dobrého zdraví, klidu a pohody.