Historie sboru - rok 2016

Valná hromada SDH 2016

Rok 2016 jsme zahájili jako v předcházejících letech Valnou hromadou, která se konala v pátek 15. ledna. Týden před tímto termínem se sešel výbor sboru a připravil veškeré potřebnosti k jejímu zdárnému průběhu, mimo jiné se dohodl na společném uvaření guláše pro přítomné členy a hosty. Objednáno starostou bylo 12 kg plecka, 12 vek chlebových, velitel zajistil potřebné koření a cibuli a ve středu před valnou hromadou se v kuchyni sešlo 5 „ kuchtíků “. Práce šla od ruky a při nezbytné konzumaci tekutin, které udržovaly chuťové buňky v pozornosti, jsme po 3 hodinách uvařili cca 30 litrů skutečně dobrého guláše. Ten byl ještě v nočních hodinách několikrát promíchán, aby se nezkazil. Ve čtvrtek byly dokoupeny poslední potraviny na přípravu obložených talířů a tím přípravy skončily.

V pátek odpoledne jsme připravili stoly s ubrusy, kuchyňský personál si připravil nádobí a veškeré potřebnosti a slavnostní schůze mohla být zahájena. Účastníci se scházeli až do 18 hodiny a po povinné 15 minutové proluce se tak i stalo. Z 58 aktivních členů se zúčastnilo 43, k tomu 15 hostů. Proti minulé schůzi byla účast hostů velmi pěkná. Poprvé ve své funkci nás navštívil starosta města p. Petrák Rostislav, za HZS opět ředitel Pouč David, za OSH Kraus Ivan, dvoučlennou delegaci z Polska vedl Golis Antoni, početnější za Radvanice Burdych Rosťa a dále pak zástupci sborů ze Lhoty, Stolína, Horního Kostelce a z daleké Velké Úpy.

Po přivítání hostů a schválení programu schůze jsme minutou ticha vzpomněli na zemřelé členy. Následovala zpráva starosty sboru o činnosti sboru za rok 2015 doplněná úryvkem z kroniky o činnosti hasičů v roce 1015. Časově rozsáhlá byla zpráva velitele JPO II., která byla doprovázena videoprojekcí ze zásahové činnosti jednotky. Následovaly zprávy z činnosti mladých hasičů a našeho soutěžního družstva, dále zpráva hospodáře sboru a revizní a kontrolní komise. Výčet informací zakončil správce chaty. Následovala slavnostní část schůze spojená s předáváním vyznamenání. Prvního se dočkala po zásluze Verča Zezulková za práci s mládeží. Následovaly ocenění za dlouhověkost u sboru a z nich pak významné za 60 let práce převzali Jindřich Franc a Karel Kaněra. Po této slavnostní chvíli přišlo schválení plánu práce na rok 2016, kterou přednesl starosta sboru.

Závěr naší valné hromady patřil jako vždy našim hostům, kteří ve svých příspěvcích pozdravili naše shromáždění a popřáli našemu sboru hodně úspěchů v naší práci. Od přátel z polského Stolce jsme převzali historickou ruční sirénu z první poloviny 70. let. V tento okamžik zvýšila aktivitu posádka kuchyně, která začala roznášet hostům a přítomným členům uvařený guláš s chlebem, obložené talíře a jiné pohoštění.

Po oficialitách následovalo společné posezení s občerstvením, přislíbili jsme účast na valné hromadě v Radvanicích, přijali pozvání do Polska a pak se vzpomínalo na společně prožité akce. Valnou hromadu jsme zakončili posunutím kalendářního data na číslo 17 a odchodem domů.

Valná hromada SPO Stolec

Na základě pozvání od našich přátel z polského Stolce vyrazila v pátek 4. března do Polska početná 7 – členná skupina hasičů zastupujících náš sbor. Tentokrát byly početně zastoupeni mladí hasiči a poprvé i vedoucí MH Verča Zezulková. Odjezd na půl pátou byl dodržen, abychom se včas a s rezervou dopravili do Stolce. Realita byla jiná. Doprava na polských cestách v pátek stejná jako u nás. Když nás několik kilometrů brzdila dodávka a následně autoškola, začali jsme mít obavy, zda přijedeme včas. Nakonec jsme to zásluhou Martina ( řidiče za odměnu ) stihli.

Byli jsme přivítáni v zrekonstruovaných prostorách společenské hasičské místnosti a poté jsme byli přítomni jejich programu schůze. Snad kromě Petra Švába jsme jejich čteným zprávám, přednášených rychlostí kulometné střelby, moc nerozuměli, ale každý si domyslel, co chtěli autoři říci. Hlavním bodem schůze byly volby jejich nového výboru, které po tajném hlasování v podstatě potvrdily ve funkcích současné vedení. V další části programu schůze jsme byli pozváni na oslavy 70 let založení SPO, které se uskuteční 21. května tohoto roku. Poděkování přišlo ze strany starosty sboru R. Ságnera v jeho krátkém a pomalu předneseném příspěvku. Zhruba po hodině jsme se přesunuli do společenského sálu, kde bylo jako tradičně připraveno pro všechny zúčastněné bohaté pohoštění. Jenom jsme konstatovali, že každým rokem se počet stolů a tudíž i přítomných lidí zmenšuje.

Společné posezení spojené s navazováním osobních kontaktů, předáváním si informací, vzpomínáním, podpořené zájmem pořadatelů, abychom nestrádali v jídle i pití, jsme rázně ukončili dle naší dohody o 22 hodině. Zkušenosti z let minulých nás zavazují včas vyrazit k domovu. Po krátkém „zdržení“ před odjezdem jsme úspěšně opustili naše kamarády a tentokrát bez dopravních komplikací jsme kolem půlnoci ve zdraví dorazili na základnu – zbrojnici.

Závěrem k naši účasti. Pokud si přátelé ze Stolce namlouvali, že naše spolupráce s Tarnowem ( realizovaný projekt ), zasáhla do našich vztahů, tak naše početná návštěva snad tyto úvahy zbortila. Byli, jsou a dále budou našimi partnery ve spolupráci.

70 let OSP Stolec

Je sobota odpoledne a osmičlenná výprava reprezentující náš sbor vyjíždí znovu do Polska na základě pozvání od našich přátel k účasti na oslavách 70. let založení místního sboru. Naše skupina je posílena 3 manželkami ( Ságnerová, Grimová a Švábová ), které budou při oslavách oceněny za zásluhy o hasičskou činnost. Začátek oslav byl stanoven na 15.30 hod. A tak jsme se rozhodli vyrazit o dvě hodiny dříve, abychom nepřijeli pozdě. První, co nás „překvapilo“, byly rozsáhlé opravy silnice za Kudowa Zdroj, které nás zpozdily. Nakonec jsme ale dorazili včas. Na rozdíl od reprezentace německého Uchte, kteří nedorazili.

Po příjezdu jsme se společně přesunuli do zhruba 500 m vzdáleného kostela, kde proběhla asi hodinová mše. Prapor sboru nesl br. Streubel Petr. Po jejím skončení a nutném fotografování jsme se seřadili do průvodu směřujícím zpět ke zbrojnici. Čelo průvodu zajišťovala cisterna domácích hasičů, následovali praporečníci ( Záliš a Ságner ) + další 3 zastoupené sbory, dále hudba ( úžasný musicbox – kárka s magnetofonem, repráky a baterií ), ostatní účastníci a na konci náš VW. Po příjezdu do prostranství zbrojnice a společenského domu následovala slavnostní část oslav. Nejprve byly oceněny naše zástupkyně bronzovou medailí, kterou jim předal nejvyšší přítomný představitel hasičů, oceněni byli další členové sboru za zásluhy či léta členství. Posvěcen byl kámenný pomníček připomínající založení sboru. Po kulturním vystoupení místního ženského pěveckého sboru a 6 písničkách v jejich podání následovala zdravice přítomných hostů. V rámci této části programu starosta sboru Radek Ságner a Petr Šváb předali vedení OSP pohár, který jsme zakoupili pro tuto příležitost. Tímto oficiální program oslav skončil a všichni se přesunuli do sálu společenského domu.

Zde následovalo tradiční bohaté pohoštění všech přítomných účastníků spojené s video prezentací z našich společných akcí. Po pohoštění následovala taneční zábava, ale protože poměrně brzy opustili sál polští hosté a zůstalo místní mladé jádro, rozhodli jsme se k včasnému odjezdu, což se nám nakonec podařilo. Myslím si, že i pořadatelé byli rádi, protože ráno organizovali hasičskou soutěž, následovaly oslavy a ono to dá člověku zabrat. Kdo to zná, tak pochopí.

Cesta domů přes drobnou zajížďku bez problémů a před půlnocí jsme byli „skoro“ všichni doma.

Společně na horách

Další z akcí, která nebyla v celoročním plánu, ale uskutečnila se na přání několika členů hasičů, byl víkendový pobyt na naší hasičské chatě společně s manželkami či přítelkyněmi. Tento se uskutečnil 28. - 29. 5. 2016. Tento termín byl zveřejněn na tabuli ve zbrojnici více než 2 měsíce, ale ze strany hasičů asi nebyl veliký zájem, po celou dobu byly přihlášeny pouze 3 dvojice. Přitom bylo garantováno zaplacení jídla a občerstvení z hasičských peněz.

Nakonec se v pondělí daného týdne přihlásilo 6 dvojic, v kanceláři jsme narychlo dohodli vše potřebné – rozsah prací, jídlo, cestu, program atd.. Starosta Ságner s J. Grimem v pátek nakoupili potřebné poživatiny, naložili jsme nové židle do společenky, dále pak hudební aparaturu, sekačku na trávu, vše dle dohody a programu.

Ráno v 8 hodin bez čekání na „opozdilce“ jsme vyrazili na hory, kde v tu chvíli bouřilo a pršelo. Cesta proběhla bez problémů a po příjezdu na chatu nebylo po bouři ani památky. Vyložili jsme náklad, ubytovali se a šlo se na první túru. Směr kostelík v Dolní Malé Úpě. Francovi a „Streubelovi“ vyrazili kratší trasou, ostatní kromě Jirky Grimy přes Pomezky. Zatímco my jsme se procházeli, Jirka sekal trávu kolem chaty.

Výprava přes Pomezky chytila 3 krát kroupy a déšť, druhá skupina nic. Sešli jsme se v hospůdce v Dolní Malé Úpě a po posilnění ( pozor – zvítězilo kyselo ) jsme došli do Spáleného mlýna. Odtud nás Jirka vyvezl do Horní Malé Úpy ( Zátiší ), kde byl společný oběd, který si všichni platili ze svého. Následoval společný přesun na chatu.

Celý pobyt byl zaměřen jako forma poděkování manželkám za jejich toleranci našich hasičských aktivit. Pozor, v Polsku dávají manželkám hasičů i vyznamenání. Tomu byl přizpůsoben i další program. Zatímco ženy zasedly k venkovnímu stolu a daly si kávičku a sladkosti, pánové upekli buřtíky a připravili gril na kuřátka. Ta se posléze začala opékat jako hlavní večeře. Mezitím naše ženy nevydržely a zhotovily chlebíčky z pomazánek, které doma připravily. Následoval čas rozjímání, odpočinku a hlavně probírání informací všeho druhu. Večer kuřátko se zdravotní vložkou starosty, který poslední řez vedl přes svůj ukazováček. Zdravotníci byli po ruce a postarali se. Večer ve znamení her, hudby, povídání atd.

Ráno bylo slunné a pohladilo po duši. První dohoda Radka a Jindry, že vyrazí na Jelenku. Následovala bohatá snídaně ( káva + sladké, ale i pomazánky), Luba Pfeiffer si vzal za úkol úpravu komína proti zatékání. Nakonec na výlet kromě zmíněných „mladíků“ vyrazily i 3 ženy. Tato výprava urazila celkem 8 km a přes Pomezky ve 13 hodin dorazila na chatu. Ostatní v tom čase připravili základ na buřtguláš a provedli další potřebné práce spojené s funkčností chaty.

Po obědě jsme provedli poctivý úklid celé chaty a po kávičce následovala likvidace „posledních“ zásob a návrat domů. I cesta domů se nesla v pozitivní náladě a to potvrdilo, že občas vyvézt manželky se vyplatí. Jak jsme se dohodli, nebyla to poslední akce tohoto typu a další účastníci se snad najdou.

SDH Radvanice - oslavy 140 let

Je sobota 25. června a zástupci našeho sboru jsou pozváni k partnerům z Radvanic v Čechách k účasti na programu oslav 140 let založení místního hasičského sboru. Soutěžní družstvo dospělých je v tu dobu na hasičské soutěži v Srchu, a tak reprezentovat odjíždí 7 – mi členná skupina složená z našich členů a jejich manželek ( přítelkyně ). Odjezd je nahlášen na 13 hodinu, kdy zbrojnici opouští TA VW a Felicie.

Po 20 minutách jsme přijeli do Radvanic, kde se již před zbrojnicí chystalo slavnostní zahájení celých oslav. Jen jsme se zařadili mezi pozvané hosty a začala slavnostní část programu – slib mladých hasičů a ocenění aktivních členů sboru. Celý program se odehrával před zbrojnicí, hezky na sluníčku při teplotě, která koketovala s 30 stupni. Na závěr této části programu jsme předali starostovi a veliteli pamětní plaketu, kterou zakoupil Pepa Záliš.

V další části programu, kterou jsme sledovali již v odlehčeném oblečení ( bez saka ), jsme viděli ukázky práce malých hasičů s hašením požáru, ukázky štafet na 60 metrů mladých hasičů a dorostenců, dále pak prezentaci RC modelů ( p. Nývlt ), vystavena byla hasičská technika od historické stříkačky až po moderní cisterny a ve 3 představeních i vystoupení mažoretek.. Poslední ukázkou bylo vyproštění zraněné osoby z havarovaného auta s využitím našeho TA VW. Na žádost pořadatelů jsme dovezli TA s tím, že zasahující hasiče si dodají sami pořadatelé. Před samotnou ukázkou byli naši zástupci ( Streubel Petr a Pfeiffer Luboš ) seznámeni s faktem, že Radvanice dodají 2 hasiče a víc ne. Navíc bez zkušeností s touto činností a první pomocí. Času bylo málo a po krátkém zaučení obou hasičů a příjezdu záchranky z Odolova i tato ukázka proběhla, i když náš pohled na předvedenou práci byl poněkud rozpačitý. Ale vyzkoušeli si práci s vyprošťovací technikou za poskytnutí rad našich členů a diváci nakonec jejich výkon ocenili a sami si vyzkoušeli, že práce s těžkou technikou není lehká.

Následoval čas na pohoštění. V prostorách zbrojnice měli pořadatelé výstavu historického oblečení hasičů a historických materiálů spojených s činností hasičů. Ve společenské místnosti měli pro VIP hosty připravené švédské stoly s vynikajícími pochutinami, kde si každý mohl vybrat dle chuti.

Celá naše účast na oslavách byla plánována tak, že musíme z důvodu dalších sobotních aktivit některých zúčastněných opustit naše přátele nejdéle o půl šesté ( odpoledne ). A tak se i stalo. Ostatně dalším bodem programu byla taneční zábava, ale blížící se bouřka, která dorazila do Kostelce po 18 hodině spojená s přívalovým lijákem asi jejich program narušila. To se prostě stává, ale hlavní část programu za pozornosti cca 100 občanů byla splněna a následovala ta „odpočinková“.

Děkujeme partnerům z Radvanic za pozvání a těšíme se na další setkání.

Výlet na kolech 2016

Tradiční akcí již po několik let pořádanou je podzimní projížďka na kolech určená členům sboru a jejich rodinným příslušníkům. Jejím smyslem je překonat již doznívající letní pohodlnost, ale i sejít se, pobavit se a na závěr akce si popovídat o věcech běžných. Po zkušenosti z loňského roku, kdy jsme naplánovali delší trasu až do Polka na pečené pstruhy, ale s malou účastí cyklistů, jsme letošní trasu zvolili opět po blízkém okolí.

A tak máme sobotu 10. září a před zbrojnicí se před 13 hodinou setkává 16 účastníků tohoto výletu. Venku přímo letní počasí s teplotou na hranici 30 stupňů, ale přítomní přesto dali přednost sportu před poleháváním u bazénu. Po krátké domluvě o trase vyrážíme směrem Lhota – Devět křížů ( první výrazné stoupání ) a dále pak lesem na Krákorku. Odtud znovu přes les ( terénní vložka ) přijíždíme Na podhradí. Další trasa vedla po klidné asfaltové cestě bez přítomnosti aut až do Havlovic na místní sportovní areál. Zde byla plánovaná první občerstvovací zastávka. Shodou náhod zde právě vrcholil turnaj v kopané věkové kategorie nad 50 let, takže část pánského zastoupení měla možnost u zaslouženého pivečka shlédnout konec semifinále a následné finále. Dětská část mezitím bez ohledu na venkovní teplotu využila velkou nafukovací trampolínu a ostatní účastníci si dopřávali občerstvení nebo projížďku za doprovodu místního vodníka.

Po odpočinku a nabrání nových sil jsme vyrazili po cyklostezce směrem na Ratibořice. Jelo se příjemně ve stínu lesa a při řece bylo i snesitelně. To však skončilo přechodem přes Boušínskou lávku, protože následoval prudký výstup na Mstětín. Někteří vyšlapali dlouhé stoupání k Červené Hoře a odtud se vrátili na Mstětín, většina z nás ale zvolila pěší krátký výstup. Další znovu společná trasa směřovala po asfaltových cestách k Olešnici přes Bramborárnu a následně k cíli celé trasy – hospoda Na ocase u Špinky. Příjezd celé skupiny bez zranění a po absolvování 18 km v sedle kola ukončil sportovní část akce o 16 hodině.

Po našem příjezdu a prvních občerstvovacích hltech chladného moku dorazila skupina dalších 5 účastníků, kteří zvolili jinou formu dopravy do cílové stanice. Společně jsme poseděli před restaurací, zhodnotili výlet za úspěšný a prodrbali jsme, co se jen dalo. Především pak nepřítomné. Zhruba po 1 a půl hodině jsme se jednotlivě či v malých skupinkách postupně přesouvali do svých domovů. A to se to spinkalo.

Tradiční turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" 2016

Listopad je tradičně měsícem pořádání turnaje ve stolním tenise. Již minulý rok jsme našli optimální období pro možnou účast polských přátel a co největšího počtu zájemců z Kostelce – první polovina měsíce. A tak tomu bylo i letos. Pozvánky na turnaj, konaný v sobotu 12. 11., byly již měsíc v předstihu rozdávány zájemcům a poslány do Polska.

Počasí letos turnaji přálo. Teplota těsně nad nulou a noční mrazík odradily případné zájemce o houbaření, a tak kroky sportuchtivých směřovaly do naší zbrojnice. Od 9 hodiny tu byl starostou sboru zahájen další ročník turnaje v „pinci“, určený pro členy sborů hasičských, ale i zájemcům široké veřejnosti. Do turnaje se přihlásilo celkem 14 hráčů, z toho 10 zástupců hasičů včetně 3 hráčů z Polska. Pohár přivezl Martin Blicharski z polského Stolce a přál si jej znovu obhájit a získat. Hráči se rozlosovali do 3 skupin, hrát budou každý s každým ve skupinách na 3 vítězné sety. Nejlepší dva hráči ze skupin postoupí do finálové skupiny, kde si opět vzájemně porovnají své hráčské umění. Ostatních osm hráčů si zahraje o další umístění vyřazovacím systémem. Tolik pravidla oznámená na začátku turnaje. A jde se na to.

Od počátku byly k vidění zajímavé souboje, ale i zápasy s jasnou převahou „profesionálních“ účastníků. Zatím co probíhaly zápasy na 3 hracích stolech pod přísným dohledem několika diváků ( nejstarším byl p. Dyntera, kterého přivezl vnuk ), v kuchyni byly připravovány pochutiny pro vyčerpané hráče. V nabídce byly

„Pavlišov“, bramboráky a klobásy. K tomu občerstvení všeho druhu, protože pitný režim nelze při sportovním vyčerpání podcenit.

Po ukončení zápasů ve skupinách se vytvořila finálová šestka a ostatní se rozlosovali do „pavouka“ o 7 – 14. místo. Teprve finálová skupina ukázala na skutečné kvality přítomných hráčů. Do této skupiny se probojovali 4 zástupci hasičů a z našeho sboru Petr Streubel (jediný ze 4 našich hasičů). Obhájce prvenství svoji roli nezvládl a zůstal ve druhé skupině. Obě skupiny zakončily svá utkání kolem 13 hodiny a starosta sboru mohl vyhlásit výsledky.

Celkovým vítězem turnaje se stal Karel Mýl (SDH Horní Kostelec) před Josefem Šimůnkem (SDH Horní Kostelec). Na 3. místě první nehasič – Ivan Kostelecký. Další místa obsadili Janusz Blicharski ( Polsko), Petr Streubel (Česko – SDH Červený Kostelec) a Dobiáš – nehasič. Všichni získali po zásluze hodnotné ceny a připili vítězi šampusem z poháru.

Po ukončení soutěže dvouher si přítomní hráči utvořili dvojice pro hru ve čtyřech. Hrálo se o prestiž a malou tekutou pozornost. Tato část soutěžního dne měla neskutečnou atmosféru a uvolněnost. Celý turnaj byl ukončen kolem 15 hodiny, ale úklid a posezení s polskými přáteli pořadatele ještě na nějaký čas zdržel.

Poděkování ze strany starosty všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu turnaje.

Mikulášská nadílka pro děti 2016

Poslední sborovou akcí v kalendářním roce je pravidelně se opakující návštěva Mikuláše, anděla a čertů v naší zbrojnici. Tuto akci pořádáme nejen pro naše děti a vnoučata, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. A že je jich dost. Je to součást propagace naší práce a má kladný ohlas u veřejnosti.

Jako v minulých letech, tak i letos jsme pro zájemce o mikulášskou nadílku zajistili návštěvu „svaté dvojky“ s pekelným doprovodem na pondělí 5. prosince. Tradiční čas návštěvy byl znovu dohodnut na podvečerní 17 hodinu. Vzhledem k tomu, že pondělky máme rezervované pro naše sborové „aktivity“, byli členové požádáni o pozdější příchod , aby se děti nestresovaly dvakrát. Během dne starosta nakoupil potřebné pohoštění pro děti i doprovod, vedoucí mládeže spolu s mladými hasiči připravili tradiční hry a soutěže, Petr Streubel zapojil ozvučení. A pak už následovalo očekávání, zda dorazí děti a Mikuláš.

Od půl páté odpoledne se prostory zbrojnice začaly poměrně rychle zaplňovat přítomnými dětmi a jejich doprovodem – nejen rodiči. Připravené soutěže a hry byly v plném proudu. Všichni účastníci dětských radovánek za své výkony dostali bonbóny, někteří již předčasně ronili slzy, ale ne ze strachu ze setkání s čerty, ale jen proto, že se jim soutěž nevydařila. Od 17 hodiny byla napjatě očekávána slíbená návštěva. Letos si dali trochu načas a přijeli o 10 minutek déle. Co naplat, po cestě byla zastávka u zlobivých dětí. Nám se mezitím zaplnila společenka zhruba 40 - 50 účastníky. Mládí si užívalo limonády zdarma, dospělí pak svařáku a jiných posilňujících nápojů.

Poté, co se Mikuláš v kuchyni posilnil na očekávaný maratón uspokojení asi 30 dětí a čerti oprášili kožichy nastala ve společence nervozita. Už jsou tady. Samotný příchod skupiny nevyvolal až tak veliké zděšení a ani hlasité projevy těch zlobivých.

Přesto několik dětí, které doma trápí své rodiče, předstoupilo k mikrofónu a přednesem básničky se „vykoupily“ ze svých hříchů. Následovalo předávání balíčků plných dobrot, které byly okamžitě rozbalovány a konzumovány. Ale i uhlí se našlo. Zhruba po 20 minutách se všichni rozloučili s mikulášskou skupinou a následovalo hrdinné sdělování si dojmů. Jak postupně někteří účastníci opouštěli zbrojnici a další uspokojovali své chuťové buňky, tak se prázdná místa začala obsazovat našimi stálými členy a plynule se mikulášské setkání přesunulo do běžného pondělního režimu scházení se k otázkám hasičským.

Závěrem poděkování členům, kteří se buď aktivně zapojili do organizace této akce, nebo ji podpořili účastí svých rodinných příslušníků. Tak, jak připravujeme ukázkové akce či besedy pro žáky škol, tak i tato akce je dobrou prezentací našeho sboru na veřejnosti.

Činnost mladých hasičů

První soutěží v tomto roce pro nás byl Hasičský pětiboj v Teplicích, který se konal 17. ledna. Zde se na start postavilo družstvo mladších a družstvo dorostů. V kategorii mladší jsme navíc ještě spojili síly s Horní Radechovou a tak se na start mohli postavit všichni, kteří s námi na tuto akci vyrazili. Nakonec se naše mladší družstvo umístilo na 5. místě, družstvo Kostelec-Radechová na 19. místě a družstvo dorostenců obsadilo 2. místo.

Ve dnech 11. – 12. února jsme zorganizovali přespání v hasičárně jehož součástí byl první den výlet vlakem do Tonga v Hradci Králové. V hasičárně jsme druhý absolvovali intenzivní přípravu na nadcházející soutěž v uzlování. Zvláštní poděkování patří Radku Ságnerovi, který nám zajistil páteční oběd v podobě pečených kuřat.

Dne 20. února jsme se vydali na soutěž v České Metuji. Zde se na start postavilo 7-mi členné družstvo mladších a za jednotlivce Filip Mrkos v kategorii mladší, v kategorii starší Iveta Bílá a v kategorii dorostu Ondra Vít. V této soutěži jsme obsadili 4. místo v kategorii mladší družstva, Filip obsadil 18. místo, Iveta 16. místo a Ondra 4. místo. Na tuto soutěž s námi jel Jirka Rudolf, za jeho pomoc bychom mu chtěli poděkovat.

Ve dnech 18. - 19. března se Ondra Vít a Honza Škoda účastnili Základního kurzu vedoucích v Novém Městě nad Metují, kde oba složili zkoušku třetího klasifikačního stupně a působí u mládeže od tohoto data jako instruktoři.

Dne 9. dubna se v Rožnově konal závod ZPV, kde jsme na start vyslali jedno družstvo mladších, které se umístilo na konečném 10. místě. Za dorostence jednotlivce zde startoval Honza Škoda, který si vyběhal krásné 2 místo.

Dalším závodem v sérii soutěží ZPV byl Nahořanský pohár, který se konal 16. dubna. Této soutěže se účastnil pouze jeden náš jednotlivec a to Honza Škoda, který se umístil na 3. místě.

8. května nás čekala další soutěž, tentokrát v Nízké Srbské. Na této soutěži se nám příliš nezadařilo a na požárním útoku jsme dostali neplatní pokus, který nás stál umístění až na 14. místě.

14. května jsme se zúčastnili soutěže na Bohdašíně, ta pro nás představovala opravu soutěže v Nízké Srbské. Opravili jsme zbytečné chyby a i přesto, že výkony ještě stále nebyly 100%, získali jsme 5. místo v kategorii mladší. Za slepované družstvo KramBoKos (Kramolna – Bohdašín – Kostelec) v kategorii starší startovala Iveta Bílá, která pomohla vybojovat 9. místo.

Po prázdninách jsme se soustředili především na přípravu a obnovení znalostí po dlouhé pauze. Na další soutěž jsme tedy vyrazili až 1. října na Hronovský pohár v ZPV. Zde startovalo jedno družstvo mladších, které vybojovalo nádherné 2. místo.

Předposlední akcí tohoto roku bylo soustředění mladých hasičů na naší chatě v Horní Malé Úpě, které se konalo v termínu 16. – 20. listopadu. Každý den jsme věnovali intenzivní přípravu především značkám a uzlům. Když nám přálo počasí, vyrazili jsme na procházku. Na programu byly i různé hry a večer před spaním nás vždy čekala pohádka na dobrou noc. Za pomoc na tomto soustředění děkujeme Jirkovi Rudolfovi.

Závěrem roku nás čekala poslední soutěž a to Mikulášské klání ve Rtyni v Podkrkonoší, které se konalo 10. prosince, kde jsme na start vyslali jedno družstvo mladších, které vybojovalo krásné 2. místo.

Činnost soutěžního družstva

Soutěžní sezónu jsme začali již tradičně devátého ledna zimní soutěží v požárním útoku „ O pohár tří království“ v Rábech pod Kunětickou horou. Letos se nám bohužel nepodařilo navázat na loňské třetí místo a s časem 16:90 jsme skončili na 8. místě ze 42 soutěžních družstev.
16.4.2016 jsme zavítali na Holické náměstí, kde se konal druhý ročník memoriálu Jiřího Kerouše. Bohužel po chybě při zapojení béčka na stroj jsme se umístili „až“ na patnáctém místě z 52 soutěžních družstev.

V květnu a červnu jsme absolvovali celkem 8 soutěží Východočeské a Pardubické ligy v požárním útoku.

7.5.2016 ve Svinčanech při letošní premiéře na Pardubické lize jsme ve větrném počasí obsadili 5 místo s časem 18:88. Pardubická liga dále pokračovala následující pátek ve Slepoticích noční soutěží, kde jsme opět byli pátí. O týden později v sobotu 21.5.2016 se konala soutěž v Rohovládově Bělé. Dopoledne byla na pořadu dne Pardubická liga, odpoledne Východočeská. V Pardubické lize jsme po prostřiku na pravém terči s časem 18:01 (vlevo 17:21) obsadili nepopulární bramborovou pozici. Odpolední útok se nám podařil téměř bezchybně. Časem 17:26 (vlevo 16:99) jsme si zlepšili náš osobní rekord na 3 Béčka. V nabité konkurenci to stačilo „jen“ na sedmé místo z 28. družstev.

V neděli 22.5.2016 se konala soutěž VCHL ve Velkém Třebešově. Přáli jsme si navázat na čas ze soboty, což se nám bohužel nepodařilo. Po drobném prostřiku (téměř dvouvteřinovém) jsme s časem 18:45 byli desátí.

Poslední květnovou sobotu to v Čeperce dopadlo velmi podobně jak ve Velkém Třebešově. Vlevo 16:98, vpravo 18:37 a opět páté místo v Pardubické lize.

Letní měsíce byli pro nás velmi výsledkově vydařené.

10.6.2016 jsme byli ve Strašově na noční soutěži. Toto byla výsledkově nejvyrovnanější soutěž, neboť první byla Čeperka s časem 18:01, druzí byli chlapci z Rokytna s časem 18:02 a my jsme s časem 18:03 brali třetí místo.

Na konci června to bylo v Srchu opět třetí místo za čas 17:76.

V létě jsme se zúčastnili pohárových soutěží v okolí. Všechny tyto soutěže jsme vyhráli. Byli to noční soutěže ve Zlaté Olešnici a v Dubenci, dále pak dvoukolová soutěž v Libňatově.

Na konci srpna se opět rozběhl maraton soutěží Pardubické a Východočeské ligy.

20.8.2016 ve Slepoticích jsme byli druzí s časem 17:34! V sobotu desátého září v Srchu bramboroví. neděli se konala VCHL v Pšánkách. Tato soutěž je v počtu účastníků největší ze seriálu východočeské ligy. Na této soutěži jsme obsadili 10 místo s časem 17:57 (vlevo brutální čas 16:66).

O týden později se konalo závěrečné kolo VCHL ve Velichovkách, po vyrovnaných sestřicích jsme byli devátí (čas 17:54).

Poslední zářijovou sobotu se konalo závěrečné kolo Pardubické ligy v Rokytnu. Pomalejší sestřik obou proudařů se odrazil na výsledku – až 10 místo. Po ligových útocích následovala pohárová soutěž na dvě béčka o Rokytenský pohár. V této soutěži jsme skončili na druhém místě s časem 15:47.

Závěrem bych chtěl vyzdvihnout ještě sportovní úspěch našeho člena Jiřího Rudolfa. Jirka úspěšně prošel kvalifikací krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje soutěže TFA (nejtvrdší hasič přežívá), která simuluje zásahovou činnost v zásahovém obleku za použití dýchacího přístroje jako zátěže. Kvalifikační soutěž se konala na Žernově. Po vítězství v kategorii nad 35 let Jirka postoupil na republikové mistrovství dobrovolných hasičů, které se konalo ve Štramberku. Ve velmi nabité konkurenci se Jirka neztratil a obsadil krásné 13. místo.

Shrnutí

Letošní soutěžní sezónu považuji za nejúspěšnější v historii našeho sboru. V Pardubické lize jsme celkově skončili na třetím místě!!! Ve východočeské lize jsme po odběhnutí pouhých 4 soutěží celkově skončili na 13 místě z 55 družstev. Celkově jsme se zúčastnili 21 soutěží v požárním útoku. Na těchto soutěžích jsme absolvovali celkem 25 soutěžních pokusů. 10 x jsme skončili na stupních vítězů. 6 x první, 2 x druzí a 2 x třetí. Zlepšili jsme si osobní rekord: na tři béčka čas 17:26.

Činnost JPO II.

Po celý rok 2016 měli členové výjezdové jednotky práce dost a dost. Jejich činnost nespočívá pouze v držení pohotovostí s očekáváním ostrého výjezdu k události, ale i v nekonečných školeních, účastech při výcvicích práce s technikou, zdokonalování se v poskytování první pomoci při dopravních nehodách nebo celoroční péči o techniku. K tomu je třeba přidat i prezentaci svých schopností při každoroční dvoudenní soutěži Rozkoš Rescue nebo při akcích pro školy.

Co se týká samotné zásahové činnosti jednotky v roce 2016, zde několik čísel.

Jednotka vyjela celkem k 124 událostem. Nejčastěji (42x) se jednalo o technickou pomoc, druhá nejčastější příčina výjezdů byly dopravní nehody (22x), požárů bylo 9, úniků nebezpečných látek 10, 10 krát se jednalo o spolupráci s dalšími jednotkami IZS, 4x vyjeli k záchraně osob či zvířat a další výjezdy následovaly k úniku plynu, železniční nehodě aj. Samozřejmě, že několik výjezdů bylo planých bez konečného zásahu.

Následuje přehled několika závažnějších výjezdů.

Dopravní nehoda autobusu u Hořiček

Jednotky vyjeli na dopravní nehodu jednoho autobusu který skončil převrácený na boku v poli. Uvnitř autobusu cestovalo celkem 49 lidí, z toho šest zraněných cestujících transportovaly posádky pozemní a letecké záchranné služby Královéhradeckého kraje do nemocnice. Další zranění byli záchranáři ošetřeni na místě. Hasiči evakuačním autobusem a cisternami převezli zbývající cestující do Hořiček, kde jim bylo poskytnuto zázemí a kde vyčkají na náhradní autobus. Na místo byl povolán také hasičský psycholog pro poskytnutí psychologické intervence účastníkům nehody. Spolupráce s ZZS Jaroměř ZZS Náchod, ZZS Dvůr Králové nad Labem, LZS Hradec Králové, HZS Náchod, HZS Jaroměř, HZS Hradec Králové, JSDH Hořičky, JSDH Chválkovice, JSDH Úpice

Požár v obalovně Červený Kostelec Lhota

Jednotky vyjeli na požár do obalovny, kde se vyrábí asfalt. Po příjezdu první jednotky bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár staré nádrže na asfalt, která byla určená k rozřezání. Při těchto pracích došlo k zahoření zbytkového oleje a následně asfaltu. Hasiči pomocí tří utočených proudů C ochlazovali okolní majetek. Poté z jednoho vedení C se požár podařilo dostat pod kontrolu za pomocí střední pěny. Hasiči také zřídili dvě čerpací stanice. Spolupráce s Policií ČR, Městskou policií Červený Kostelec, HZS Náchod, HZS Trutnov, JSDH Rtyně v Podkrkonoší, JSDH Červený Kostelec – Stolín, JSDH Lhota za Červeným Kostelcem

Dopravní nehoda Zábrodí – Končiny

Jednotky vyjely na dopravní nehodu dvou osobních automobilů. Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že se při nehodě zranili čtyři osoby. Pro jednu zraněnou osobu přilétla LZS Hradec Králové a osobu převezla do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Hasiči provedli protipožární opatření na vozidlech a následně pomohli s jejich naložením na odtah. Spolupráce s Městskou policií Červený Kostelec, Policií ČR, HZS Náchod, ZZS Náchod, LZS Hradec Králové, VZS Náchod a DZS Náchod.

Odstranění následků tornáda v Červené Hoře

Naše jednotka byla společně s JSDH Červená Hora povolána na zřícení stodoly. Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že je celá zděná stodola zřícená. Ve stodole byla uskladněna zemědělská technika, která byla zasypána spadlou střechou. V budově se nenacházela žádná osoba. O kus dál přes hlavní silnici, byla také tornádem zasažena jedna zemědělská usedlost, které to obrátilo střechu a ta zakrývala osobní auta. Poté naše jednotka vyjela směrem na Žernov, kde bylo na hlavním tahu popadaných několik stromů a silnice zde byla zcela neprůjezdná. Naší jednotce s JSDH Žernov a s JSDH Česká Skalice se podařilo pomocí motorových pil, silnici během několika minut zprůjezdnit. Spolupráce s Policií ČR, HZS Náchod, JSDH Žernov a JSDH Česká skalice.

Dopravní nehoda Lhota

Hasiči vyjeli na dopravní nehodu jednoho osobního automobilu a jednoho nákladního automobilu, který převážel zvířata. Po příjezdu první jednotky bylo průzkumem zjištěno, že v OA se nachází jedna zraněná a zaklíněná osoba. Hasiči osobě poskytli předlékařskou pomoc a s pomocí hydraulických vyprošťovacích nástrojů uvězněnou osobu vyprostili. Zraněná osoba byla předaná do péče lékaře, který pacienta připravil na transport. Hasiči pomohli s naložením pacienta do LZS Hradec Králové. Z nákladního vozidla, kde cestovali dvě osoby, nebyl nikdo zraněn. Nákladní automobil poškodil přípojku na sloupu a tak na místo byla vyslána posádka ČEZ, která přípojku opravila. Hasiči pomohli odtahové službě s naložením obou vozidel. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, LZS Hradec Králové, Městskou policií Červený Kostelec, Policií ČR a pracovníkem ČEZ.

Požár v Saar Gummi Červený Kostelec

Jednotka vyjela na požár komínového tělesa v továrně Saar Gummi. Při příjezdu naší jednotky bylo průzkumem zjištěno, že hala je zakouřená a na místě již zasahovala požární hlídka ze Saar Gummi, která se snažila požár uhasit pomocí hasících přístrojů. Hasiči natáhli dva proudy C, jeden proud do haly a druhý proud na střechu haly. Poté hasiči saze z komínu strhli do připravené nádoby. Při požáru nedošlo k žádnému zranění. Spolupráce s Městskou policií Červený Kostelec, Policií ČR, HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota, Stolín ).

Záchrana osob – Lhota

Hasiči vyjeli na zavalenou osobu do skladovací haly v Saar Gummi. Osoba se měla nacházet zavalená pod železnými bednami. Po příjezdu hasičů na místo bylo zjištěno, že osoba již není zavalená a zaměstnanci už zraněné osobě podali první pomoc. Hasiči zraněné osobě poskytli předlékařskou pomoc a pacienta vyšetřili. Po příjezdu ZZS Náchod pacienta předali lékaři a poté pacienta odvezli do nemocnice na další vyšetření. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policie ČR.